හැමෝම කතාවෙන දෙවෙනි ඉනිමේ චුටි මැණිකේට නාට්‍යය නිසා පාසලෙන් අයින් වෙන්න සිද්ධ වෙලා වෙලා

sha

හැමෝම කතාවෙන දෙවෙනි ඉනිමේ චුටි මැණිකේට නාට්‍යය නිසා පාසලෙන් අයින් වෙන්න සිද්ධ වෙලා වෙලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *