විවාහයට පස්සේ දුෂ්යන්ත් ඉතාලියේ සිට බිරිඳ සමඟ උපන්දිනය සැමරූ හැටි මෙන්න

du

විවාහයට පස්සේ දුෂ්යන්ත් ඉතාලියේ සිට බිරිඳ සමඟ උපන්දිනය සැමරූ හැටි මෙන්න

34602597_1759173767461907_7347772390060851200_n

34793129_1759173814128569_6489337925149392896_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *