ප්‍රශ්න වලින් මිරිකුණ මිනිස්සුන්ට පැයකට හරි සතුටක් දෙන්න පුළුවන් වීම ලොකු දෙයක් යුරේනි නොෂිකා

yu

ප්‍රශ්න වලින් මිරිකුණ මිනිස්සුන්ට පැයකට හරි සතුටක් දෙන්න පුළුවන් වීම ලොකු දෙයක් යුරේනි නොෂිකා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *