පසු කාලෙක කෝටිපතියෙකු වූ තරුණයෙක් තම හැර ගිය පෙම්වතියට ඇඩෙන්න කිව්ව කතාව

ll

පසු කාලෙක කෝටිපතියෙකු වූ තරුණයෙක් තම හැර ගිය පෙම්වතියට ඇඩෙන්න කිව්ව කතාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *