පන්ති යනවා කියලා ගෙදරට බොරු කියලා පෙම්වතා එක්ක ගිරිඋල්ල හෝටලයකට ගිය තරුණියට එහි සේවකයකු කල දේ

ro

පන්ති යනවා කියලා ගෙදරට බොරු කියලා පෙම්වතා එක්ක ගිරිඋල්ල හෝටලයකට ගිය තරුණියට එහි සේවකයකු කල දේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *