අම්මත් අතහැර ගිය පිළිකාවකට ගොදුරු වූ පුංචි දිනුක ගැන පියා දැමූ සංවේදී ෆේස්බුක් සටහන

di

අම්මත් අතහැර ගිය පිළිකාවකට ගොදුරු වූ පුංචි දිනුක ගැන පියා දැමූ සංවේදී ෆේස්බුක් සටහන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *