ශ්‍රීදේවි ඝාතනය කළේ ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 240ක මුදලක් වෙනුවෙන් සියල්ල හෙළි වෙයි

sr

ශ්‍රීදේවි ඝාතනය කළේ ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 240ක මුදලක් වෙනුවෙන් සියල්ල හෙළි වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *