ඇගේ එකම වරදයි මා මෙහිදී මතු කරන්නේ. ඒ මතක සුවඳට මම වන්දනා මාන කරනවා -මධුමාධව අරවින්ද

ma

ඇගේ එකම වරදයි මා මෙහිදී මතු කරන්නේ. ඒ මතක සුවඳට මම වන්දනා මාන කරනවා -මධුමාධව අරවින්ද

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *