සිසේරියන් සැත්කමින් පුතා එළියට ගන්නකොට මගේ වේදනාව එයා ඇස්දෙකට දැක්කා – ඕෂධී හේවාමද්දුම

os

සිසේරියන් සැත්කමින් පුතා එළියට ගන්නකොට මගේ වේදනාව එයා ඇස්දෙකට දැක්කා – ඕෂධී හේවාමද්දුම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *