කලාවෙන් විතරක් ජීවත් වෙන්න අමාරුයි ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී ජයසේකර අපෝන්සුට අත්වුණු ඉරණම –

ja

කලාවෙන් විතරක් ජීවත් වෙන්න අමාරුයි
ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී ජයසේකර අපෝන්සුට අත්වුණු ඉරණම –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *