මම රඟපෑම නතර කළත් එයා දිගටම මාව අල්ලගෙන සිප ගත්තා කාටවත් නොකී රහසක් උපේක්ෂා කලකට පසු කිව්ව හැටි

up

මම රඟපෑම නතර කළත් එයා දිගටම මාව අල්ලගෙන සිප ගත්තා
කාටවත් නොකී රහසක් උපේක්ෂා කලකට පසු කිව්ව හැටි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *