පියුමි ඇඳුමට මඩ ගහපු විශ්වට ඇඩ්‍රස් නැතිවෙන්න පියුමි දුන්නු කණ පැලෙන උත්තරය

pp

පියුමි ඇඳුමට මඩ ගහපු විශ්වට ඇඩ්‍රස් නැතිවෙන්න පියුමි දුන්නු කණ පැලෙන උත්තරය

pi

pi 1

34368447_1543335972460997_4469806927764783104_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *