තමන් මහන්සියෙන් හරි හම්බ කර ගත් මුදල් වලින් ලෝකෙටම ආදර්ශයක් දෙමින් කොල්ලෙක් සමරපු හැටි මෙන්න

bi

තමන් මහන්සියෙන් හරි හම්බ කර ගත් මුදල් වලින් ලෝකෙටම ආදර්ශයක් දෙමින් කොල්ලෙක් සමරපු හැටි මෙන්න.  හැමොම ප්‍රසන්සා කරනවා එක එයාට කොච්චර අශිර්වාදයක්ද ..මෙන්න හැමොටම බලන්න ශෙයා කරමු

1
2
3

4
5
6
7