චන්දිමාල්ගේ උපන්දින සාදයේ ඔබ කිසිම මාධ්‍යයකින් නොදුටු දර්ශණ මෙන්න බලන්න

ch

2 3 1 2 3

6

7

5

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *