ප්‍රේක්ෂකාගාරය නොසන්සුන් කරමින් රසිකාවියක් එවපු තෑග්ග ටෙනීට කරපු වැඩේ

te

ප්‍රේක්ෂකාගාරය නොසන්සුන් කරමින් රසිකාවියක් එවපු තෑග්ග ටෙනීට කරපු වැඩේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *