ගහගන්නකොට පොලු පාරක් වැදුනු ටවුම් එකේ හිටපු පිස්සු මනුස්සයෙක්ට වෙච්ච අදහාගත නොහැකි දේ

fi

ගහගන්නකොට පොලු පාරක් වැදුනු ටවුම් එකේ හිටපු පිස්සු මනුස්සයෙක්ට වෙච්ච අදහාගත නොහැකි දේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *