ලක්ෂ 50ක රාජකීය ඇදුම් ඇදන් ලංකාවේ පළමු වතාවට කල චන්දිමාල් ජයසිංහගේ රාජකීය උපන්දින උත්සවේ

ch

ලක්ෂ 50ක රාජකීය ඇදුම් ඇදන් ලංකාවේ පළමු වතාවට කල චන්දිමාල් ජයසිංහගේ රාජකීය උපන්දින උත්සවේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *