ඒක කුණු ගොඩක් ඒ කුණු ගොඩට වැටෙන්න මගේ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නෑ..”සමනලී ෆොන්සේකා”

ඒක කුණු ගොඩක් ඒ කුණු ගොඩට වැටෙන්න මගේ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නෑ..”සමනලී ෆොන්සේකා”

ආයුධ පෙන්නන්න ගිහින් පොලිස් වෙඩි පහරින් මියගිය චාමරගේ අවසන් කටයුතු කෙරුණු හැටි

ආයුධ පෙන්නන්න ගිහින් පොලිස් වෙඩි පහරින් මියගිය චාමරගේ අවසන් කටයුතු කෙරුණු හැටි

මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සෙ උගුරැස්ස හොය හොයා කයි අෂ්ඨපාන වලින් එකක් වන උගුරැස්ස වල විශ්මිත ගුණ

මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සෙ උගුරැස්ස හොය හොයා කයි
අෂ්ඨපාන වලින් එකක් වන උගුරැස්ස වල විශ්මිත ගුණ

පුතාගේ වෙඩින් එක දවසේ කෙල්ලන්ට නොපරදින්න අම්මා දැම්ම ඩාන්ස් එක

පුතාගේ වෙඩින් එක දවසේ කෙල්ලන්ට නොපරදින්න අම්මා දැම්ම ඩාන්ස් එක

මේවට තිබුණු ආසාව ඉවරයි හිතුනොත් මහණ වෙනවා මම ඒ ගැන අම්මට කියලා තියෙන්නේ – අනූෂා

මේවට තිබුණු ආසාව ඉවරයි හිතුනොත් මහණ වෙනවා මම ඒ ගැන අම්මට කියලා තියෙන්නේ – අනූෂා

“කළා කටයුතුත් අත ඇරලයි මම ලංකාවෙන් ආවේ” ලෝචනා ඉමාෂි රට හැර යන්නට යයි

“කළා කටයුතුත් අත ඇරලයි මම ලංකාවෙන් ආවේ” ලෝචනා ඉමාෂි රට හැර යන්නට යයි

ආසියාවම කතාවෙන සුපිරි තරු පිරිවරාගෙන පැමිණි ඉන්දියාවේ කෝටිපතියාගේ පුතාගේ වෙඩින් එක

ආසියාවම කතාවෙන සුපිරි තරු පිරිවරාගෙන පැමිණි ඉන්දියාවේ කෝටිපතියාගේ පුතාගේ වෙඩින් එක

ගීතයක් ගැයූ පමණින් ගායිකාවක් වන්නේ නැහැ..ඒක ඉතින් එයාගෙන්ම තමයි අහන්න වෙන්නේ

ගීතයක් ගැයූ පමණින් ගායිකාවක් වන්නේ නැහැ..ඒක ඉතින් එයාගෙන්ම තමයි අහන්න වෙන්නේ

පිරිමින්ගේ ආකර්ශණය ගන්නනම් කාන්තවනි මෙන්න මේ විදිහට ඉන්න

පිරිමින්ගේ ආකර්ශණය ගන්නනම් කාන්තවනි මෙන්න මේ විදිහට ඉන්න