ලෝක රූ රැජින තරඟයෙන් ලංකාවේ නම බැබලවූ ක්‍රිස්ටිනාගේ සරාගී ඡායාරූප පෙළක් එළියට

cr

ලෝක රූ රැජින තරඟයෙන් ලංකාවේ නම බැබලවූ ක්‍රිස්ටිනාගේ සරාගී ඡායාරූප පෙළක් එළියට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *