ලොවක් පුදුමයෙනුත් පුදුමයට පත් කරමින් නර වෘකයෙක් බවට සැක කරන හදුනානොගත් සතෙක් හමුවෙයි

wo

ලොවක් පුදුමයෙනුත් පුදුමයට පත් කරමින් නර වෘකයෙක් බවට සැක කරන හදුනානොගත් සතෙක් හමුවෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *