කාටත් නොකී රහසක් ගැන දයාන් විතාරණ හෙළි කරයි

da

කාටත් නොකී රහසක් ගැන දයාන් විතාරණ හෙළි කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *