අනේ අපිතුන්දෙනාට එකට ඉන්න ඔනි අම්මයි තාත්තයි අපිව දාලා ගියා අපිව වෙන්කරන්න එපා

ch

අනේ අපිතුන්දෙනාට එකට ඉන්න ඔනි අම්මයි තාත්තයි අපිව දාලා ගියා අපිව වෙන්කරන්න එපා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *