හඳේ ඉදන් බැලුවම පෘථිවියේ දිස්වන එකම වස්තුව ගැන ඔබ මෙතෙක් නෑසූ විශ්මිත කතාව මෙන්න

gw

හඳේ ඉදන් බැලුවම පෘථිවියේ දිස්වන එකම වස්තුව ගැන ඔබ මෙතෙක් නෑසූ විශ්මිත කතාව මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *