මෙව්වනේ යකෝ නැටුම් මෙන්න කොල්ලනි වෙඩින් එකකට ගිහින් නටන්න කියාපු නැටුම

da

මෙව්වනේ යකෝ නැටුම්
මෙන්න කොල්ලනි වෙඩින් එකකට ගිහින් නටන්න කියාපු නැටුම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *