එක වෛද්‍යවරියකගේ මරණයක් ලොවක් කළඹා ගබ්සා කරන්න නිතියෙන් අවසර දුන් හැටි

wo

එක වෛද්‍යවරියකගේ මරණයක් ලොවක් කළඹා ගබ්සා කරන්න නිතියෙන් අවසර දුන් හැටි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *