හැමෝම කතා වුණු දෙවෙනි ඉණිමේ මධූකා දැම්ම සරාඟී නර්ථනය මෙන්න

ma

හැමෝම කතා වුණු දෙවෙනි ඉණිමේ මධූකා දැම්ම සරාඟී නර්ථනය මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *