තන පුඩුව හැපුවායැයි තරහ ගිය මවක් කිරි කැටියාගේ මූණ කතුරෙන් කීතු කීතු කරයි

mo

තන පුඩුව හැපුවායැයි තරහ ගිය මවක් කිරි කැටියාගේ මූණ කතුරෙන් කීතු කීතු කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *