ප්‍රභාකරන්ට මහත්තයා කිව්ව රාජිත ඇමතිතුමාට ඕමල්පෙ සෝභිත හිමි කිව්ව නියම කතාව

so

ප්‍රභාකරන්ට මහත්තයා කිව්ව රාජිත ඇමතිතුමාට ඕමල්පෙ සෝභිත හිමි කිව්ව නියම කතාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *