ගායිකාවකගේ ගීයක් ඇස් නොපෙනෙන වීදි ගායිකාවක කියද්දී ගායිකාව එතනට පැමිණ හැමෝම සංවේදී කල හැටි

so

ගායිකාවකගේ ගීයක් ඇස් නොපෙනෙන වීදි ගායිකාවක කියද්දී ගායිකාව එතනට පැමිණ හැමෝම සංවේදී කල හැටි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *