ආබාධිත හමුදා සෙබළෙක් ගැන මෙතෙක් ඇසූ සංවේදීම කතාවක්

so

ආබාධිත හමුදා සෙබළෙක් ගැන මෙතෙක් ඇසූ සංවේදීම කතාවක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *