කැබිනට් මාධ්‍ය සාකාච්ඡාවේදී රාජිත ඇමතිතුමා ප්‍රභාකරන් මහත්තයා කියයි හමුදාව මිනිස්සු මැරවලු

rr

කැබිනට් මාධ්‍ය සාකාච්ඡාවේදී රාජිත ඇමතිතුමා ප්‍රභාකරන් මහත්තයා කියයි හමුදාව මිනිස්සු මැරවලු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *